Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.

  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa khách hàng với công ty qua website.
  • Xử lý đơn hàng, xử lý các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ khi khách hàng yêu cầu qua website.
  • Liên lạc với khách trong những trường hợp đặc biệt.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:

  • Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng để giao hàng cho khách (Tên, địa chỉ, số điện thoại).
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.