logo-ngu-tra

Triều đình nhà Nguyễn xưa đã lập ra một cơ quan chuyên quản lý các thứ trà, rượu của cung

đình, gọi là Viện Thượng trà. Cơ quan này thuộc bộ Binh, cầm đầu là 1 Viện sứ và 1 Phó Viện sứ.

Dưới quyền có 1 cai đội, 2 đội trưởng và 2 ngoại úy đội trưởng. Cơ quan sử dụng khuôn dấu Đồ

kí và dấu kiềm

Năm Gia Long 1(1802), chiêu mộ dân ngoại tịch đặt 2 đội Thị trà. Đến năm thứ 12 (1813),

đổi thành vệ Thị trà. Năm thứ 14 (1815), đổi vệ Thị trà thành vệ Kiên vũ. Sau đó, Gia Long cho

mộ thêm người đặt làm 2 đội Thị trà nhất, nhị. Năm thứ 6 (1825), Minh Mạng chuẩn cho

Thượng trà viên làm Thị nội. Năm Minh Mạng 10 (1829), Thượng trà viện được liệt làm Cấm

binh, rồi bỏ nguyên hiệu Thị nội

Danh Mục Ngự Trà