Giới thiệu Lục Bộ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HÓA CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN – VIỆT NAM

Được thành lập với tôn chỉ bảo tồn, tôn tạo và phát huy những tinh hoa văn hóa triều Nguyễn, văn hóa Huế

Chúng tôi tha thiết mong muốn sự góp ý của các tổ chức, nhà nghiên cứu văn hóa, báo giới… để những giá trị văn hóa cung đình Nguyễn, văn hóa Huế, ngày càng gần hơn với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế

Hoạt động của công ty

Giới thiệu lịch sử & văn hóa cung đình Nguyễn
Giới thiệu và quảng bá
văn hóa dân gian Huế
Phục dựng
các Ngự phẩm triều Nguyễn
Tổ chức
các hoạt động văn hóa